Privacy

Privacybeleid van Belangenvereniging van Recreanten de Witte Wieven

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Belangenvereniging van Recreanten de Witte Wieven (BVR) verwerkt van haar bezoekers, leden of andere geïnteresseerden.

Let op!: het betreft hier uitsluitend de persoonsgegevens van personen die lid zijn van de BVR.

Persoonsgegevens van leden worden verwerkt via het geldende privacybeleid van de BVR. Leden van de BVR kunnen het voor hen geldende privacybeleid vinden via http://www.bvrdewittewieven.nl/?page_id=929

De BVR houdt uitsluitend een lijst met persoonsgegevens bij van personen die lid zijn van de BVR, en die aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in de BVR en de activiteiten ervan. Speciaal voor deze groep die toestemming verleent om hun persoonsgegevens te verwerken, is onderhavig privacy beleidsdocument bestemd.

Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

De secretaris is belast is met het beheer van de lijst met persoonsgegevens van personen, die geen lid zijn van de BVR, maar die wel een relatie hebben met de BVR en is bereikbaar via: secretarisbvr@gmail.com

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens namens BVR zijn de vrijwilliger(s): Leen Bosman (Secretaris) en Han Teunissen (Penningmeester).

De Penningmeester is belast met het incasseren van de contributie van de leden van de BVR en is bereikbaar via: penningmeesterbvr@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt de BVR en voor welk doel
2.1       In het kader van uw belangstelling voor de BVR worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • a) voor- en achternaam
  • b) adresgegevens
  • c) telefoonnummer, e-mailadres
  • d) nummer van bungalow of stacaravan op de Witte Wieven

2.2       De BVR verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de BVR en het versturen van een bevestiging voor bijeenkomsten.

E-mail berichtgeving:
De BVR gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar informatie over activiteiten en mogelijke, andere interessante informatie toe te sturen. Afmelding voor toezending van deze e-mailberichten is te allen tijde mogelijk door een e-mail te sturen naar de verantwoordelijke vrijwilliger(s) die de persoonsgegevens namens de BVR verwerkt/verwerken, zie sub 1.

3. Bewaartermijnen

BVR de Witte Wieven gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens zo lang u geïnformeerd wilt blijven over de BVR. Als u op enig moment mondeling of schriftelijk aangeeft dat uw persoonsgegevens niet langer door BVR geregistreerd mogen blijven, worden deze per direct uit de lijst verwijderd en vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de BVR passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     De verwerking van de persoonsgegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de BVR vrijwilliger(s) die belast is/zijn met het beheer van de lijst met persoonsgegevens. Deze vrijwilliger(s) werkt/werken daarbij conform de instructies en voorwaarden zoals die door de BVR zijn opgesteld.

5. Inzagerecht, verwijderingen vragen en klachten

5.1     Via de BVR vrijwilliger(s) die belast is/zijn met het beheer van de lijst met persoonsgegevens van de BVR kunt u per e-mail een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.

5.2     Indien u klachten heeft over de wijze waarop de BVR of de vrijwilliger(s) uw persoonsgegevens verwerkt/verwerken of uw verzoeken behandelt/behandelen, kunt u contact opnemen met de BVR via secretarisbvr@gmail.com

5.3     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan het e-mailadres zoals genoemd onder 5.2.

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van de BVR (www.bvrdewittewieven.nl) bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.