nov 25 2016

Nieuwsbrief September – Stand van zaken Rondweg

Geachte leden van de Belangenvereniging,                                  Nunspeet 9 september 2016,

Op 20 juli 2016 hebben wij u in twee brieven uitvoerig geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de Rondweg Oost.

Nog even in het kort

Tijdens de jaarvergadering van 14 mei 2016 is besloten geen beroep in te dienen tegen het verlenen van een vergunning voor de Rondweg. Later bleek uit het advies van onze advocaat dat alleen een beroep als drukmiddel nog ruimte gaf om met de Gemeente Nunspeet te kunnen onderhandelen om aanvullende voorzieningen aan de Rondweg te krijgen. Met de leden was ook afgesproken dat dit onze inzet zou zijn. Dit beroep is toen alsnog ingediend.

Er volgde een schikkingsvoorstel van de Gemeente Nunspeet met constructief goede verbeteringen aan de Rondweg die wij op 19 juli in een eerste gesprek met de Gemeente Nunspeet hebben besproken. Voorwaarde  van de Gemeente Nunspeet is wel dat de andere partijen bereid moeten zijn hun beroep in te trekken. Wij hebben de Gemeente Nunspeet meegedeeld dat wij niet voor andere partijen kunnen spreken. Wel hebben we de andere partijen gevraagd om een uitnodiging voor een gesprek met de Gemeente Nunspeet hierover te aanvaarden.

Onderstaand in het kort de laatste gang van zaken met vervolgens het besluit waar het bestuur toe gekomen is.

Tweede gesprek met de Gemeente

Op 17 augustus 2016 is er een tweede gesprek geweest tussen de BVR en de Gemeente Nunspeet, tevens waren enkele reacties bij ons binnengekomen vanuit andere belanghebbenden van de Witte Wieven.

In dit overleg met de Gemeente Nunspeet op 17 augustus 2016 hebben wij nogmaals naar voren gebracht dat wij niet voor andere partijen kunnen en willen spreken. Er is wel contact onderling, maar de Gemeente dient voor informatie de partijen afzonderlijk te benaderen. De wethouder bevestigde ons dat men hierover met de andere partijen in contact is.

De wethouder legde uit dat het extra geld dat nodig is voor de aanleg van aanvullende voorzieningen, gemeenschapsgeld is en het College alleen goedkeuring van de gemeenteraad krijgt als daarmee ook binnengehaald wordt dat geen van de partijen zijn beroep handhaaft.

Wat betreft de reactie van de andere belanghebbenden op onze brief van 20 juli kunnen wij meedelen dat er een groep van ca. 15 personen is. Van hun woordvoerder kregen wij de mededeling dat zij inmiddels ook in gesprek zijn met de Gemeente Nunspeet.

De derde en laatste belanghebbende heeft in een eerder contact laten weten een beroep te hebben ingediend. Het is aan de Gemeente met alle beroepsindieners zelf contact te onderhouden. Inmiddels is ons bevestigd dat de Gemeente Nunspeet ook met deze partij in gesprek is geweest.

Woensdag 7 september heeft de BVR opnieuw een brief van de Gemeente Nunspeet ontvangen. Deze gaat als bijlage bij deze brief.

Het bestuur wijst er met nadruk op dat het niet haar verantwoordelijkheid is of de verbeteringen aan de Rondweg daadwerkelijk ook doorgaan. De Gemeente Nunspeet heeft laten weten in ieder geval half september met de werkzaamheden te zullen beginnen.

Bestuursbesluit

Het bestuur is naar aanleiding van:

 • Het besluit door leden en bestuur genomen op zaterdag 14 mei 2016,
 • het op 18 juli 2016 in beroep gaan om met de Gemeente Nunspeet te kunnen onderhandelen,
 • het schikkingsvoorstel van 14 juli 2016 van de Gemeente Nunspeet
 • en het voorstel van de Gemeente Nunspeet van 7 september 2016,

tot de conclusie gekomen:

Dat aan de belofte aan haar leden is voldaan om met de Gemeente Nunspeet in gesprek te zijn over verbeteringen van de voorzieningen voor geluid en lichtwering van de rondweg

en dat wij ons niet willen en kunnen veroorloven een tijdrovende en kostbare beroepsprocedure aan te houden.

Daarom heeft de BVR besloten:

 • Met de Gemeente Nunspeet het voorstel genoemd in hun brief van 7 september 2016 te bespreken,
 • het beroep niet aan te houden,
 • en de Gemeente Nunspeet vervolgens hiervan schriftelijk in kennis te stellen met het zeer dringende verzoek de voorstellen uit te voeren, waarbij de voorwaarde dit afhankelijk te stellen van het collectief intrekken van de beroepen vervalt.

 

Met vriendelijke groet,

Leen Bosman

Secretaris BVR De Witte Wieven

nov 10 2017

Verslag Jaarvergadering BVR 15 april 2017

Zaterdag Paul Schulten heet de Directie en alle leden welkom en ook de nieuwe recreanten die uitgenodigd zijn voor deze vergadering. Namens de directie is aanwezig Wladimir Wiarda. In memoriam Annemarie Wiarda en enkele leden die ons in 2016 zijn ontvallen. Vanwege vele nieuwe recreanten stelt het bestuur zich even voor. Daarna krijgt Wladimir Wiarda het woord en stelt zich voor als opvolger van zijn overleden moeder. Hij is voornemens het park voort te zetten zoals het tot nu toe heeft gefunctioneerd en hoopt op een goede samenwerking.

Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd. Het verslag van de ledenvergadering van 14 mei 2016 is aan iedereen toegezonden, daar zijn verder geen vragen over.

Han Teunissen heeft een financieel verslag gemaakt en neemt dit puntsgewijs door, de kascommissie bestaande uit Yvonne Govers en Aart Stolk zijn akkoord gegaan. Uit de vergadering komt een opmerking voor een correctie die door Han zal worden aangebracht. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Yvonne Govers en S. Akerboom. Graag correctie als dit niet juist is. De contributie wordt vastgesteld op 20 Euro voor 2017.

Er zijn geen vragen over het toegestuurde verslag van de overlegvergadering tussen de BVR en de directie.

Er komt een levendige discussie opgang nu de rondweg gedeeltelijk is opengesteld en de eerste probleempjes en vragen naar voren komen. Met name het veilig een weg vinden voor voetgangers richting de Zandenplas en het veilig de rondweg op kunnen rijden vanaf de Wiltsangh heeft nog aandacht nodig in de gesprekken met de gemeente Nunspeet. Inmiddels is het zicht op de rondweg door het verplaatsen van het zichtscherm stek verbetert. Ook is bekend dat de ruiters direct vanaf de Witte Wieven via het ruiterpad naast het fietspad onder het rondweg viaduct door, verder kunnen en uiteindelijk via de ruiterpaden uitkomen bij de Eperweg vlakbij de spoorwegovergang. Deze zomer zal gelet worden op de voetgangers die vanaf de Witte Wieven richting spoorwegovergang gaan. U dient daarvoor via de voetpaden en fietspaden te lopen, oversteken over der rondweg mag niet, deze is verboden voor voetgangers.

Betreffende de status van de klankbordgroep wordt het voorstel gedaan voor het instellen van een denktank, Martin Blauw en Francis de Bruin willen daar wel deel van uitmaken.

In de rondvraag uitte de heer Liekens dat het fijn is das Wladimir Wiarda de scepter heeft willen overnemen van zijn overleden moeder. De heer Niebeek vindt dat we niet alleen op het park maar ook op de Wiltsangh als recreanten het goede voorbeeld moeten geven door ons te houden aan de snelheid. Gevraagd wordt naar de trekkerstenten op één van de velden. Deze vallen onder het contract tussen de verhuurder en de directie welk contract nog gesloten is met mevrouw Wiarda. Soms geven de quads waarmee over de paden wordt gereden overlast, dit wordt besproken. Er is een vraag over het beleid van het toestaan van types party tenten. Geacht wordt dat de leden dit individueel met de receptie bespreken. Het onderhoud van de paden achterop de camping moet opnieuw onder de aandacht worden gebracht. Mevrouw van leeuwen heeft geen bericht terug gehad en er is iets met de rekening van Bungalow 99, graag even een herinnering aan de secretaris waarover dit gaat. Han gaat nog in op de vele spam berichten die er hebben gerouleerd onder de leden, onverklaarbaar.

Paul bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en Leen bedankt de geluidsman en Jan en Henie voor de koffie en de hapjes. Brenda moedigt de leden aan om ook is op een bingo avond te komen.

 

 

apr 10 2017

Uitnodiging van de Belangenvereniging Van Recreanten De Witte Wieven – Algemene Ledenvergadering

Nunspeet 24 maart 2017,

Uitnodiging van de Belangenvereniging Van Recreanten De Witte Wieven.

 

Geachte leden en genodigden,

Het bestuur van de Belangenvereniging Van Recreanten De Witte Wieven nodigt u van harte uit om op zaterdagmorgen 15 april 2017, vanaf 10.15 uur aanwezig te zijn op haar Algemene Ledenvergadering in de kantine DE KEET, Wiltsangh 41, De Witte Wieven, Nunspeet.

AGENDA

1. Inloop en ontvangst met koffie of thee vanaf 10.15 uur.

2. Opening rond 10.30 uur, Paul Schulten, Voorzitter.

3. Vaststellen agenda.

4. Verslag ledenvergadering 14 mei 2016, Leen Bosman Secretaris.

5. Financieel verslag, Han Teunissen Penningmeester.

6. Verslag kascontrole commissie, Aart Stolk en Yvonne Govers.

7. Contributie 2017 en vaststellen contributie 2018.

8. Verslag overlegvergadering Directie en BVR.

9. Beschouwing Rondweg Oost

10. Status van de klankbordgroep

11. Rondvraag.

12. Afsluiting met een drankje en een hapje

 

In bijlagen het verslag van de bespreking met de directie

Deze vergadering is toegankelijk voor leden en genodigden.

 

Namens het bestuur van de Belangenvereniging Van Recreanten

Leen Bosman, Secretaris

apr 10 2017

Verslag overlegvergadering directie Witte Wieven en de BVR op 28 januari 2017

Verslag overlegvergadering directie Witte Wieven en de BVR op 28 januari 2017

 

Aanwezig:

Wladimir Wiarda, Ron Hein en Henk Eikenaar namens de Witte Wieven.

Paul Schulten, Han Teunissen, Wil van der Meer, Brenda de Bruin en Leen Bosman namens de BVR.

Welkom, voorstelronde en overname Witte Wieven door Wladimir Wiarda

Paul heet iedereen hartelijk welkom, in de voorstelronde laat ieder even horen wie hij of zij is en doet. In het bijzonder een welkom aan Wladimir die kort en bondig uitlegt hoe hij na het overlijden van zijn moeder de overweging heeft gemaakt om het park de Witte Wieven over te nemen. Wladimir zal de eerste jaren zijn garage bedrijf en de Witte Wieven samen runnen. Hij woont sinds eind 2016 in de beheerders woning op de Witte Wieven. Er kunnen naast het reguliere onderhoud op het park de eerste twee jaar geen extra investeringen worden gedaan.

Actuele punten uit de overlegvergadering met de directie van april 2016

* De inventarisatie van de elektra wordt voortgezet, bij calamiteiten zal ingegrepen worden.

* De mogelijkheden voor de verbetering van de wifi zullen met de gemeente worden besproken Ron en Leen houden hierover contact.

* Er komt een plaats voor Campers om hun fecaliën te lozen.

* Er zullen nog huisjes door derden worden afgebroken en nieuwe hiervoor worden teruggeplaatst. Deze overeenkomst was nog met Annemarie afgesloten. Wladimir zal geen nieuwe verbintenissen aangaan met huurders op het park met als doel mee te participeren in de Witte Wieven.

* Er zullen voorlopig geen nieuwe activiteiten naast de manege worden ontwikkelt. De overname van de manege is een feit, de nieuwe eigenaren zijn druk bezig om één en ander naar hun zienswijze in te richten.

* Naast het reguliere onderhoud van de paden zal ook de verharding bij de entree en receptie aandacht krijgen omdat hier bij regen vaak plassen staan.

Actuele punten uit de jaarvergadering van de BVR in mei 2016

* In principe vindt de directie dat zij niet op de jaarvergaderingen hoeven te zijn, Wladimir Wiarda zal er de eerste keer wel zijn om kennis te maken. Deze vergadering is voor leden en de uitgenodigde nieuwe huurders en vindt plaats op zaterdag 15 april 2017 voor Pasen in de kantine van het park ’s morgens vanaf 10 uur. De reguliere opening van de kantine is 14.00 uur.

* Het zal niet zo zijn dat Henk, Jesse, Joop, Ron en Wladimir rondes gaan doen om meer tussen de mensen op het park te zijn. Maar als u een vraag hebt dan kunt u ze altijd aanspreken als zij op het park zijn.

* Het is van groot belang dat het calamiteitenplan, een lijst met BHV ers en de nodige telefoonnummers in ieders bezit komen. Hieraan wordt gewerkt en moet voor het nieuwe seizoen klaar zijn, voor iedereen beschikbaar zijn en op meerdere plaatsen zichtbaar zijn.

* De Witte Wieven blijft alert op de hondenbezitters en de naleving van de uitlaatdisciplines.

* Voor wat betreft hard rijden op de paden en het uitlaten van honden zullen Ron en Leen de gedragsregels nader beschouwen en iedereen dit laten weten.

* Voor de paden achterop het park geldt dat zij meelopen in het reguliere onderhoud van de paden waarbij mechanisch egaliseren voorlopig de beproefde methode blijft.

* Er komt voorlopig geen AED kast bij de receptie.

Afgesproken wordt om twee keer per jaar te overleggen tussen de directie en de BVR.

Paul bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

jul 25 2016

Nieuwsbrief – status van Beroepschrift tegen de Rondweg Oost

Nunspeet 20 juli 2016

Geachte belanghebbende van  de Witte Wieven,

Namens de Belangenvereniging Van Recreanten de Witte Wieven richten wij ons tot u als indieners van een beroepschrift tegen de Rondweg Oost.

14 Juli 2016 ontvingen wij als belanghebbende partij in deze zaak een schikkingsvoorstel van de Gemeente Nunspeet.  Dit schikkingsvoorstel heeft de Gemeente Nunspeet gekoppeld aan het wel of niet in beroep gaan cq het intrekken van een beroep door belanghebbenden van de Witte Wieven.

De Belangen Vereniniging van Recreanten heeft om deze reden haar besluit om niet in beroep te gaan gewijzigd.  Aan haar leden is namelijk toegezegd dat het bestuur zich zal inzetten om het plan van de rondweg op verbetering van de veiligheid en verbetering van geluidwerende voorzieningen met de Gemeente Nunspeet te bespreken.

In ons gesprek van 19 juli met de Gemeente Nunspeet hebben wij naar voren gebracht dat wij niet voor andere partijen kunnen spreken. Wij willen ons wel inzetten op met partijen tot een gesprek te komen om op één lijn te komen. Dit is van Gemeente zijde zoals u weet ook een voorwaarde om de voorgestelde aanpassingen door te laten gaan.

Wij hebben in dit gesprek gemerkt en toegezegd gekregen dat er naast de voorgestelde aanpassingen in het schikkingsvoorstel ruimte is voor de uitwerking van voorstellen die het plan in gebruik veiliger en acceptabeler maken. Op ons verzoek gaat gewerkt worden aan een voorstel voor een veilig voetgangers tracé richting Zandenplas en de maximum snelheid nabij de in en uitrit vanaf de Witte Wieven op de rondweg is door ons voorgesteld op 50 km per uur in plaats van 70 km per uur. Wij hebben ook voorgesteld om de wijziging van het faunascherm aan Witte Wieven zijde door te trekken tot het einde van de camping t/m de fietscrossbaan, ook hier staat de gemeente welwillend tegenover en is meegenomen voor het verdere interne overleg.

De heer D. Verhey naast mevrouw Duschka aanwezig namens de Gemeente heeft op ons verzoek nog eens duidelijk uitgelegd hoe men instaat voor een zorgzaam fauna beheer in dit gebied.  De zorgen van velen dat het broeden en het fourageren van de mogelijk aanwezige Zwarte Specht straks ernstig belet wordt door het stuk rondweg door het natura 2000 gebied,  werd door de heer Verhey helder ontzenuwd. Graag is de Gemeente bereid om met partijen daarover te spreken.

Voor het overleg met verschillende partijen neemt de Gemeente de tijd tot eind  augustus. Men roept ons dan allen bij elkaar in een gezamenlijke vergadering,  waarbij de wijzigingen, voorstellen en aanpassingen ondertussen zijn uitgewerkt en tussentijdse gesprekken hopelijk hebben geleid tot overeenstemming.

Wij roepen u allen op om de uitnodiging voor verdere gesprekken te aanvaarden.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Belangen Vereniging van Recreanten de Witte Wieven.

Hoogachtend,

Leen Bosman

Secretaris BVR de Witte Wieven

jul 25 2016

Nieuwsbrief juli 2016 – Stand van zaken Rondweg Oost Nunspeet

20 juli 2016

Beste leden,

Een bericht van het bestuur in verband met de ontwikkelingen aangaande de Rondweg.

In onze laatste algemene ledenvergadering hebben bestuur en leden gezamenlijk besloten geen beroep tegen het  verlenen van een vergunning van de Rondweg in te dienen. Besloten werd om in het overleg met de Gemeente Nunspeet in te zetten op veiligheid en extra voorzieningen tegen geluidoverlast.

Onze advocaat mevrouw Kuipers heeft ter afronding  in de afwikkeling van de zienswijze op uitnodiging van de Gemeente Nunspeet  een gesprek met de Gemeente gehad. Het verraste ons dat de Gemeente Nunspeet toen aankondigde binnen 14 dagen met een concreet voorstel te komen richting verbeteringen van de Rondweg Oost.

14 Juli ontvingen wij een schikkingsvoorstel van de Gemeente Nunspeet met constructief goede verbeteringen aan de Rondweg.  Voorwaarde van de Gemeente Nunspeet is echter dat alle belanghebbende partijen van de Witte Wieven geen beroep zouden instellen dan wel hun beroep intrekken.

De beroepstermijn liep af op 19 juli 2016, om in gesprek te blijven heeft het bestuur afgelopen weekeinde  in spoedzitting bij elkaar, om tactische redenen besloten mevrouw Kuiper op maandag 18 juli alsnog opdracht te geven beroep in te dienen namens de BVR  en haar voorzitter. Dit om ook namens de BVR druk te kunnen blijven zetten op de onderhandelingen. Het bestuur meent dat het in gesprek blijven met de Gemeente, over veiligheid en extra verbeteringen qua geluidwering met betrekking tot de Rondweg  zoals met de leden is afgesproken, dit besluit rechtvaardigt.

Inmiddels heeft er op dinsdag 19 juli een eerste gesprek met ons (Paul Schulten, Leen Bosman) en de Gemeente Nunspeet plaatsgevonden. Hieronder de voorgestelde verbeteringen.

 1. Het betonnen geluidsscherm 3 meter hoog op de rotonde wordt 20 meter langer richting Eperweg en wordt trapsgewijs lager. Dit biedt meer bescherming tegen lawaai voor ook de laatste huisjes van de Witte Wieven aan die zijde.
 2. De faunaschermen van 1.80 hoog die aan beide zijden van de rondweg staan worden aan de Witte Wieven zijde over een groot gedeelte gewijzigd uitgevoerd. Namelijk schuin rechtop  geplaatst en uitgevoerd in dichte Cortenstaal  staalplaten in plaats van rechtopstaande gaashekken met een dichte onderbeplating van 60 cm hoog.  Dit heeft een geluidwerende werking. Omdat het stuk na de vuilnisbelt tot en met de fietscrossbaan niet aangegeven stond om gewijzigd te worden in een geluidwerend scherm  hebben wij als voorwaarde gesteld dat dit wel zou moeten in verband met een groot stuk dichtbebouwde camping naast de fietscrossbaan. Toegezegd is om dit als een voorgestelde wijziging mee te nemen.
 3. Er worden kokos schermen geplaatst in de berm van het park tegenover de inrit vanaf de rondweg. Dit dient om het licht van aankomend verkeer op te vangen zodat het niet het park in schijnt. Onze voorzitter heeft een dergelijk scherm in Nunspeet bekeken en vindt dat dit er goed uitziet.
 4. De gemeente gaat bekijken of er alsnog een veilig voetganger tracé kan komen vanaf de Witte Wieven richting Zandenplas.
 5. Ook wordt bekeken of de maximum snelheid van 70 km per uur nabij de inrit/uitrit van de Witte Wieven teruggebracht kan worden naar 50 km per uur.
 6. De Gemeente Nunspeet wil graag in gesprek blijven met de belanghebbende partijen en uiterlijk eind augustus samen tot een gezamenlijk besluit komen waarbij de beroepen door partijen worden ingetrokken. Ook is gevraagd of wij als BVR in gesprek willen gaan met de andere partijen om uiteindelijk tot dit doel te komen.

In bijlage ter kennisgeving de brief met de uitnodiging hiervoor. De andere belanghebbende partijen van de Witte Wieven zijn naast één lid van de BVR, een aantal niet leden van de BVR die zelfstandig een zienswijze hebben ingediend en in beroep zijn gegaan.

Zoals de onderhandelingen er  tussen de BVR en de Gemeente Nunspeet nu voorstaan is het bestuur van mening dat we het beroep niet door hoeven te zetten en bereid zijn het in te trekken.  Graag horen wij van u uw mening in deze. Inmiddels verblijven we met vriendelijke groet en wensen u allen een fijne vakantie.

Leen Bosman

Secretaris BVR de Witte Wieven.

jul 10 2016

Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering van de belangenvereniging 2016

Onderwerp: Jaarvergadering Belangenvereniging van Recreanten “De Witte Wieven”

Datum : Zaterdag 14 mei 2016

Plaats: Nunspeet, “De Witte Wieven”

Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering van de Belangenvereniging Van Recreanten        “De Witte Wieven”. Zaterdag 14 mei 2016 in de kantine Onze Keet op het park.

Paul Schulten heet, als enig overgebleven bestuurslid, iedereen hartelijk welkom en deelt mee dat de andere vier naast hem gezeten personen kandidaten zijn voor het nieuwe bestuur. Vervolgens vraagt  hij een ogenblik stilte voor 4 personen van de camping die in het afgelopen jaar zijn overleden. Dit doen we staande. Ook staat Paul stil bij het bericht van de ernstige ziekte van Mevrouw Annemarie Wiarda, directie van het park. We hebben haar ons medeleven betuigd door het sturen van een kaart namens de BVR. Velen van ons hebben dat ook persoonlijk gedaan (inmiddels weten we dat mevrouw Annemarie Wiarda op 13 juni is overleden, waar u allen bericht van heeft ontvangen).

Leen Bosman meldt, als kandidaat lid secretaris, dat er 6 berichten van verhindering zijn en vraagt of er nog punten zijn die de aanwezigen willen toevoegen op de agenda. Toegevoegd wordt een punt dat door de heer Tel Wal schriftelijk is ingediend namelijk: Het calamiteiten plan van de Witte Wieven en de telefonische bereikbaarheid (in geval van nood). De brief hierover wordt door Leen Bosman voorgelezen. Het punt is ingegeven n.a.v. een brand waarbij zowel de bereikbaarheid en de opvang te wensen hebben overgelaten. Verder is er een ingekomen brief van Brenda de Bruin, deze zal aan de orde komen bij de bestuursverkiezing.

Aan de orde komt het verslag van de ledenvergadering van 4 april 2015. Hierin wordt ondermeer gesproken over de elektriciteit voorziening op het park en de geluidshinder van de fietscross activiteiten. In de brief van 25 april 2016 van de Witte Wierven wordt hier antwoord op gegeven. Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.

Namens de kascommissie is aanwezig Aart Stolk, hij zegt dat hij met Johan Brandsma de boeken heeft gecontroleerd en één en ander keurig in orde is bevonden. De penningmeester wordt decharge verleend. Mevrouw Yvonne Govers wordt bereid gevonden volgend jaar samen met Aart Stolk de kascontrole te willen uitvoeren.

De contributie blijft onveranderd en wordt vastgesteld op 20 Euro per Jaar.

Paul memoreert dat de penningmeester Henk de Ruiter en de secretaris Ton van Dongen deze avond afscheid nemen. Zij zijn niet aanwezig. Paul bedankt hen voor hun vaak tomeloze inzet en laat weten dat beide heren hun presentje voor de bewezen diensten graag ter beschikking stellen voor de stichting KIKA kinderkanker. Een applaus is absoluut op z’n plaats en klinkt luit.

Paul legt uit dat nu Brenda de Bruin zich via haar brief kandidaat heeft gesteld er een wijziging in het voorstel voor een nieuw bestuur is gekomen. De leden achter de tafel stellen zich van rechts naar links voor. Leen Bosman secretaris, Han Teunissen penningmeester, Paul Schulten voorzitter, Brenda de Bruin en Wil van der Meer algemeen bestuurslid. Paul vraagt of de vergadering hiermee akkoord kan gaan. In woord en applaus wordt hiermee ingestemd.

Han Teunissen brengt de vergadering op de hoogte van het gesprek dat er is geweest met de dagelijkse leiding van het park. Beoogd wordt te komen tot een blijvend constructief overleg waarbij doelen bereikt kunnen worden en er geen degens met elkaar gekruist hoeven te worden. Door de BVR is gevraagd om alvast mededeling te doen rond het onderzoek en inventarisatie van de ektriciteits voorzieningen. Alle huurders hebben daarover de brief ontvangen eerder in dit verslag genoemd. De vergadering is sceptisch omdat er al zo vaak iets beloofd is. Han geeft aan dat wij ons er hard voor zullen maken. Paul vult aan dat we echt de vinger aan de pols houden rond de aandachtspunten uit de gehouden enquête onder de leden betreffende alle nutsvoorzieningen. Vanuit de vergadering wordt er op aangedrongen dat Ron en Henk de volgende keer aanwezig zouden moeten zijn.

Mevrouw Liekens, al sinds 1961 op de camping, krijgt het woord. Zij schetst en schept een sfeer waarbij we ons allen goed kunnen voelen. Ze prijst de camping in het juiste evenwicht dat er al jaren gevonden wordt in het zijn van een natuurcamping. Enerzijds aanpassingen op de vraag naar een zwembad, kantine, speeltuin en het hebben van een paardenmanege. Anderzijds het echt verblijven in de bossen, waarbij begroeiingen en paden natuurlijk zijn gebleven. Haar woorden zijn een inspiratie om alert te blijven richting  een goede werking van zaken waar de moderne mens behoefte aan heeft waarbij even zo zeer de natuur haar karakter kan behouden door er controlerend mee om te gaan.

Er is nog geen uitslag op de zienswijzen die ingediend zijn op de vergunning voor de rondweg. Besloten wordt om in te zetten op veiligheid en geluidwerende beperkingen indien de rondweg doorgaat. Er zal door de BVR niet in beroep gegaan worden als de vergunning wordt verleend.

Calamiteitenplan en bereikbaarheid naar aanleiding van de brief van de heer Ter Wal. Los van wat hiervan in de brief van 25 april 2016 van de Witte Wieven staat, wordt voorgesteld aan iedere huurder een lijstje te mailen met telefoonnummers in welke volgorde gebeld moet worden en wie de BHV ers zijn met hun telefoonnummers. Dit zal met de directie worden besproken.

Onderstaand een samenvatting van vragen, antwoorden en voorstellen die in deze vergadering en de rondvraag naar voren zijn gekomen waarvan de actiepunten door het bestuur met de directie zullen worden besproken.

 Vragen, antwoorden, voorstellen, actiepunten

 • Aanwezigheid Ron en Henk op de volgende jaarvergadering
 • calamiteiten plan met telefoonnummers, BHV ers met telefoonnummers
 • hondenpoep overlast, voorstel om de hondenbezitters aan te schrijven
 • Hard rijden, voorstel melden bij de receptie, gele en rode kaart
 • Slechte paden ook achterop de camping aanpakken
 • Met twee maten meten rond standplaats inrichting, Paul geeft aan dat eerder al besloten is dat dit een individuele zaak is tussen de huurder en directie. Mevrouw Govers vindt dat we als BVR gezamenlijk wel sterker kunnen staan in een standpunt naar de directie hierover. Leen vult aan dat problemen op zich altijd met de BVR besproken kunnen worden als men daar behoefte aan heeft.
 • Toezicht, het personeel is te weinig onder de mensen, er ontgaat ze teveel
 • AED kast bij de receptie, Paul legt uit dat één en ander niet zo makkelijk is als het lijkt, maar we gaan het bestuderen.
 • De vergadering zag graag dat hetgeen in deze vergadering is besproken binnen een half jaar naar hun wordt teruggekoppeld qua resultaten en besluiten
 • Er wordt gevraagd hoe zaken zullen worden waargenomen als mevrouw Wiarda dit niet meer zou kunnen doen. Paul geeft aan dat we daar geen inzicht in hebben maar er vertrouwen in hebben dat we hierover door de dagelijkse leiding ongevraagd van op de hoogte zullen worden gehouden. En dat het bestuur zeker meeleeft rond de gezondheid van mevrouw Wiarda en hierna zal blijven informeren.
 • tweemaal per jaar overleg met de klankbordgroep

De klankbordgroep heeft de afgelopen tijd diverse keren gereageerd op de berichtgevingen waar zij binnen de correspondentie in het bestuur  bij betrokken zijn geweest. Afgesproken wordt dat er tweemaal per jaar een overleg plaatsvindt en taken buiten het bestuur verdeeld kunnen worden.

Besluiten

 • contributie voor 2016 blijft 20 Euro
 • benoeming nieuw bestuur
 • geen hoger beroep bij goedkeuring rondweg
 • overleg directie actiepunten
 • tweemaal per jaar overleg met de klankbordgroep
 • na half jaar terugkoppeling resultaten besprekingen bestuur naar de leden

Paul bedankt ieder voor zijn aanwezigheid, wenst ieder wel thuis en fijne pinksterdagen en sluit de vergadering.

dec 23 2015

Nieuwsbrief december 2015  

Beste leden van de vereniging,

Deze nieuwsbrief staat in het teken van even terugkijken en vooral vooruitkijken. Als bestuur zetten wij de hoogtepunten van het afgelopen jaar op een rij. Leuk om te doen want er is heel veel gebeurd. Maar daarna moeten wij, leden van de vereniging, onze blik richten op de toekomst en het voortbestaan van de vereniging.

Zelf zal ik geen  deel meer uitmaken van deze toekomst. In december heb ik met mijn vrouw ons huisje overgedragen en komen als recreanten niet meer terug op het park. En dat betekent tevens dat ik straks stop met mijn activiteiten voor de vereniging.

In de afgelopen jaren heb ik mij  met heel veel plezier ingezet voor de belangenvereniging. Als ik terug kijk kan ik stellen dat wij heel veel bereikt hebben.

Ik hoop van harte dat anderen mijn taken binnenkort over zullen nemen.

 

Namens het bestuur van de vereniging wens ik u allen hele gezellige kerstdagen en een goed en gezond 2016.

En verder, wat mij persoonlijk betreft, het ga u allen goed.

 

Ton van Dongen

Secretaris

1.Nieuwe bestuursleden

Het afgelopen jaar heeft het bestuur van de vereniging meerdere oproepen gedaan om vervangers te vinden voor vertrekkende bestuursleden en voor de vacature van voorzitter, die na het vertrek van Arnold Bergmans, nog steeds vacant is.

Inmiddels heeft een zestal recreanten zich bij het bestuur gemeld om mogelijk iets voor de vereniging te willen doen.  Helaas door tijdgebrek heeft het bestuur nog niet met iedereen kunnen spreken, maar de verwachting is dat dit binnenkort toch zal gebeuren. Het bestuur van de vereniging streeft er naar voor de algemene ledenvergadering een nieuw bestuur te kunnen presenteren.

Tot die tijd zal de huidige secretaris op afstand ”de winkel” draaiende houden en als aanspreekpunt voor alle leden en “de Witte Wieven” blijven fungeren.

Voor al uw vragen etc. aan het bestuur kunt u het e-mailadres gebruiken  info@bvrdewittewieven.nl

 

 

 

 1. Zienswijze aanleg rondweg Nunspeet

In december 2014 heeft De Raad van State  een dikke streep gehaald door de Natuurbeschermingswet(NBW)-vergunning voor de aanleg van bedrijventerrein De Kolk en de oostelijke rondweg. Als reactie hierop heeft de gemeente Nunspeet voor 1 juli j.l. een nieuwe gecorrigeerde aanvraag bij de provincie ingediend en inmiddels heeft Gedeputeerde State ( GS) van Gelderland de vergunning afgegeven.  Na afgifte van de vergunning heeft deze zes weken ter inzage gelegen.

Voor het bestuur van de belangenvereniging het moment om nog eens terug te kijken naar alle ontwikkelingen van de afgelopen tijd rond de aanleg van de oostelijke rondweg en de gesprekken die wij met de gemeente Nunspeet en de Witte Wieven daarover hebben gevoerd. In overleg met de advocaat van de belangenvereniging t.w. Mr. M.Kuiper van Kuiper Oprecht uit Harderwijk heeft de vereniging er toch voor gekozen een zienswijze  in te dienen in verband met het ontwerpbesluit van GS tot vergunningverlening.  De zienswijze is geheel door Mr. Kuiper opgesteld en binnen de termijn van zes weken ingediend. Tot nu toe is hier nog niet op gereageerd.

 

 1. Technische infrastructuur op het park

Al jaren zijn er problemen met de technische infrastructuur op het park. Leden van de verenging klagen over weinig waterdruk, regelmatig stroomuitval, fluctuaties in de stroomvoorziening en slechte ontvangst TV en Wifi. Om een goed inzicht te krijgen in de problemen heeft de belangenvereniging in mei 2014 een enquête onder haar leden gehouden. De resultaten van de enquête zijn met de directie van de Witte Wieven besproken en ook met de medewerkers van de Witte Wieven gedeeld. Tijdens dat overleg en ook later schriftelijk heeft de vereniging de directie gevraagd nu met concrete maatregelen te komen in de vorm van een plan van aanpak met als uiterlijke uitvoeringsdatum het voorjaar van 2016.

Tot op heden hebben wij over dit onderwerp, van de Witte Wieven nog niets gehoord of activiteiten op het park gezien en de tijd begint te dringen. In december hebben wij de Witte Wieven nogmaals aangemaand en aangegeven dat verder uitstel niet wenselijk is gezien de reacties van de recreanten. Er zijn recreanten op het park die niet die voorzieningen van de Witte Wieven geleverd krijgen waarvoor zij wel betalen.

Wij houden u op de hoogte.

 

 

 1. Onderhoud groen

In de afgelopen nazomer en herfst is het park een aantal keren getroffen door zware stormen waarbij schade is ontstaan, niet alleen aan bomen, maar ook aan recreatieobjecten. Nu ben je als eigenaar, als het goed is, verzekerd tegen stormschade, maar in de regel heeft de recreant een eigen risico.

Als de recreant aan kan tonen dat schade ontstaan is door nalatigheid/ geen onderhoud door de eigenaar van de bomen dan is schade mogelijk op de eigenaar te verhalen.

Daar bij een stormschadegeval in augustus j.l. niet duidelijk was, wie waar voor verantwoordelijk was e/o hier sprake zou kunnen zijn van overmacht heeft de belangenverenging dit schadegeval voorgelegd aan de gemeente. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente de verenging het volgende laten weten.

De gemeente Nunspeet is eigenaar van de ondergrond van recreatiepark De Witte Wieven. In de nieuwe erfpachtacte is onder artikel 12.8 lid 1 en 9 opgenomen dat de WW de bomen op eigen terrein  moet onderhouden. Ook heeft de WW de zorgplicht voor de veiligheid van de bomen en houtopstanden. Dit ook omdat delen van het recreatiepark openbaar toegankelijk zijn voor dagrecreanten en bezoekers.

Het is aan de WW zelf om een beheervisie te ontwikkelen voor het duurzaam in stand houden van de bomen en houtopstanden door middel van kap, dunning en snoeiwerkzaamheden. Door genoemde beheervisie kan een kwaliteitsimpuls gegeven worden aan het recreatiepark met duurzaam en recreatief recreëren in het groen.

U begrijpt dat de vereniging hier zeker met de WW over in gesprek zal gaan.

 

 1. Standplaatsinrichting

Het overgrote deel van de standplaatsen voldoet inmiddels aan de eisen die de WW in 2014 aangekondigd heeft over de (her)inrichting van de jaarplaatsen en het bestemmingsplan  recreatieterreinen 2010. Volgens opgave zal de WW binnenkort, of heeft dit inmiddels al gedaan, een laatste controleronde over het park maken om te zien of nu iedereen “zijn zaakjes” voor elkaar heeft.

Daar wij, de laatste tijd, geen enkel verontrust berichtje of vragen van leden meer ontvangen over de plannen van de WW gaan wij ervan “het boek”,  binnenkort te kunnen sluiten.

 

6 Verdere actiepunten

U ziet er zijn door de vereniging inmiddels vele acties in werking gezet. De recreanten hebben meegewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de eigen jaarplaats. Het is nu aan de WW om ook het eigen deel van het park een kwaliteitsimpuls te geven. Zo kunnen wij jaren samen weer verder.

In de eerstvolgende ledenvergadering zal het vervolg zeker aan de orde komen.

 

 

 

Heeft u vragen?  Graag naar het e-mailadres van de vereniging  info@bvrdewittewieven.nl

nov 07 2015

College Nunspeet is overlast van vrachtwagens zat

NUNSPEET – Het college van Nunspeet wil een parkeervergunning voor vrachtwagens invoeren. Ook komen er op korte termijn extra plaatsen voor trucs.Verschillende keren heeft het college van Nunspeet klachten ontvangen over geparkeerde vrachtwagens in de gemeente. Studenten van Hogeschool Windesheim deden er onderzoek naar.

Om verdere klachten te voorkomen, wil het college parkeren met een vergunning invoeren op de parkeerplaatsen. De kosten voor een vergunning van een jaar zijn 500 euro. Als de verkeersbesluitprocedure is afgerond, dan gaat de maatregel in per 1 februari 2016.

In Nunspeet zijn twee locaties waar vrachtwagens legaal mogen parkeren: bedrijventerrein Lepelingen I (twee plekken) en sportpark De Wiltsangh (zes plekken). Met name over de laatst genoemde ontvangt de gemeente veel klachten van omwonenden. Er is geluidsoverlast en chauffeurs nemen plaatsen in die voor auto´s bestemd zijn. De grootste ergernis is het nachtelijke tijdstip waarop vrachtwagens vertrekken.

Naast de invoering van een vergunning, wil het college ook extra vrachtwagenparkeerplaatsen creëren op bedrijventerreinen Lepelingen en de Feithenhof. Het gaat dan om plaatsen op de Energieweg (vier plekken), Galvaniweg (twee plekken) en Pascalweg (drie plekken).

Het college is ook van plan om meer toezicht te houden op de geparkeerde vrachtwagens. Momenteel is daar jaarlijks vijftig uur voor gereserveerd, maar dat wordt meer. Het college wil vier keer per week ´s avonds een uur extra gaan handhaven. Na drie maanden komt er een evaluatie, om te kijken of de maatregel effect heeft. De extra kosten voor de handhaving kunnen worden betaald met de opbrengsten van de vergunningen.

De genoemde maatregelen moeten op korte termijn zorgen voor minder overlast. Het college is echter nog op zoek naar een oplossing voor de langere termijn. Terreineigenaren zijn gevraagd of ze ruimte hebben om vrachtwagens op te bergen, maar er heeft zich nog niemand gemeld.

Op de langere termijn hoopt het college daarom een vrachtwagenparkeerterrein voor maximaal twintig trucs aan te kunnen leggen op een weiland bij bedrijventerrein De Kolk. Dat gebeurt pas na de aanleg van de oostelijke rondweg. Het bestemmingsplan van het terrein moet dan nog wel aangepast worden. Zodra er een geschikte oplossing is, mogen er geen trucks meer worden geparkeerd bij De Wiltsangh.

 

Het college bespreekt de plannen maandagavond in de commissie Ruimte en Wonen.

mei 29 2015

Nu goedkope energie via de belangenvereniging

Beste recreanten en leden van de belangenvereniging,Onlangs is de belangenvereniging in contact gekomen met een  bedrijf dat bij de kamer van koophandel ingeschreven bedrijven benadert voor het afsluiten van een collectieve energielevering tegen de laagste prijs.

De belangenvereniging is bij de kamer van koophandel ingeschreven en daardoor kunnen de leden en ook familieleden, buren en kennissen profiteren van dit collectief voordeel.

En dit geldt voor zowel de eventuele nutsaansluiting op de Witte Wieven als voor de levering van gas en elektriciteit  op het privéadres.

Het bedrijf zorgt ervoor dat u  altijd het laagste tarief betaalt voor energie. Niet alleen vandaag, maar ook op de lange termijn

Hoe zij dat doen? Zij  sluiten collectieve contracten af met energieleveranciers en bedingen flinke kortingen. Hoe meer mensen er meedoen, des te groter de besparing.

Al 1.200 bedrijven en 15.000 particulieren gingen u voor.

Doe mee en bespaar direct op uw energierekening.

De belangenvereniging heeft dit aanbod onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat u honderden euro’s per jaar kunt besparen op uw energiekosten.

Geheel vrijblijvend kunt u zich hiervoor aanmelden,

Wat moet u doen?

U geeft ons, de belangenvereniging, via info@bvrdewittewieven,  door de namen en  adressen die geheel vrijblijvend in  aanmerking willen komen voor dit collectiefvoordeel.

U kunt uw belangstelling, d.m.v. een opgave ook deponeren in de brievenbus van de belangenvereniging in de kantine van de Witte Wieven op het park.

 

De belangenvereniging zal bij voldoende belangstelling de gegevens doorspelen aan het bedrijf dat uw collectief voordeel behartigt en daarna, in overleg, een bijeenkomst organiseren in de kantine van de Witte Wieven.

In de tussentijd zoekt u de verbruiksgegevens op en de prijs die momenteel betaald wordt aan uw huidige energieleverancier.

Wij horen graag van u.

Met vriendelijke groet,

Ton van Dongen

Secretaris BvR De Witte Wieven

Oudere berichten «